A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

STATUT
STOWARZYSZENIA ROWEROWE PODHALE

Nowy statut przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 15.01.2016 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA ROWEROWE PODHALE

Nowy statut przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 15.01.2016 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
 

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Rowerowe Podhale ” – w dalszej części niniejszego Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy "SRP".

§2Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. J. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§31. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§4Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym dla realizacji i propagowania aktywnego trybu życia, upowszechniania sportów rowerowych i innych sportów, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§5Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§6


1. Stowarzyszenie posiada siedzibę we wsi Kościelisko.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§7


Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§8Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§9


Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Doprowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA


Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§10Celem stowarzyszenia jest:

1. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku i krajoznawstwa.
2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności sportów rowerowych.
3. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w regonie, oraz promocja regionu pod kątem turystyki rowerowej.
4. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym z zakresu sportów rowerowych.
5. Organizowanie pokazów oraz szkoleń z zakresu sportów rowerowych.
6. Organizowanie wyjazdów i zawodów rowerowych.
7. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego.
8. Prowadzenie działań integrujących członków stowarzyszenia.
9. Uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe.
10. Wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów rowerowych.
11. Propagowanie ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Promocja młodych, zdolnych sportowców.
13. Nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.

§11Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów i urzędów w sprawach organizacji imprez wynikających z celów wymienionych w § 10.
2. Realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w §10.
3. Organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Organizowanie obozów oraz zgrupowań sportowych, wyjazdów integracyjnych oraz wycieczek.
5. Podejmowanie działań dających możliwość członkom stowarzyszenia brania udziału w zawodach na terenie polski i unii europejskiej.
6. Inspiruje, organizuje, wspiera oraz realizuje działania budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
7. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania.
8. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności stowarzyszenia, promocji sportów rowerowych i regionu.
9. Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§13


Stowarzyszenie zrzesza członków:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§141. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel polski lub zagraniczny, mieszkający zarówno w Polsce jak i za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych według prawa polskiego.
2. Członkowie -założyciele Stowarzyszenia stają się członkami w momencie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia.
3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać ten kto:

a) Zobowiąże się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia.
b) Zastosuje się do uchwalonego przez Zarząd regulaminu przyjmowania członków zwyczajnych.
c) W okresie próbnym, trwającym 12 miesięcy, wykaże wysokie zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia i realizację celów statutowych.
d) Uzyska, po okresie próbnym, akceptację Zarządu (uchwała o przyjęciu w poczet członków).
e) Opłaci składki członkowskie oraz wpisowe zgodnie z zasadami dla nowo przyjętych członków, ustalonymi w regulaminie opłacania składek członkowskich.

4. Małoletni poniżej 18 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, zostać członkiem Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej połową głosów w formie uchwały.

§15Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§16Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie, zgodnie z regulaminem uchwalanym przez Zarząd, pod rygorem skreślenia z listy członków.

§171. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera realizację celów Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Walne Zebranie Członków na podstawie Deklaracji członkowskiej.
2. Członek wspierający, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§181. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w istotny sposób przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§19Członkowie wspierający i honorowi nie korzystają z biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak być członkami władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni bez praw do korzystania z majątku i dorobku

§201. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia.
b) Skreślenia z listy członkowskiej.
c) Wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

2. Dobrowolna rezygnacja z przynależności do Stowarzyszenia winna być zgłoszona pisemnie na ręce Zarządu Stowarzyszenia. Członek występujący zobowiązany jest do:

a) Zakończenia i rozliczenia wszystkich prac przyjętych na siebie.
b) Uregulowania wszystkich zobowiązań wobec stowarzyszenia.

3. Skreślenia z listy członkowskiej może nastąpić w razie:

a) Śmierci członka.
b) Zalegania z płatnością składek członkowskich za okres 1 roku. Skreślenie następuje bez uprzedniego upomnienia.
c) Poważnego naruszenia niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu. Przyczyną wykluczenia może być umyślna działalność na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienie przestępstwa, jeżeli jego popełnienie ma związek z członkostwem w Stowarzyszeniu i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem połączonym z utratą praw publicznych.
5. Zarząd Stowarzyszenia stwierdza wykluczenie członka, powiadamiając członka o decyzji w terminie do 14 dni, podając przyczyny wykluczenia, oraz wskazując na prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków.
6. Z chwilą podjęcia uchwały stwierdzającej skreślenie lub wykluczenie członka jest on w pozbawiony prawa pełnienia wszelkich funkcji i sprawowania obowiązków w Stowarzyszeniu.
7. Skreślony lub wykluczony członek zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać Zarządowi Stowarzyszenia wszelkie sprawy, które były mu powierzone do wykonania.

WŁADZE STOWARZYSZENIA


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§21Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§22Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§23Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

§24Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§251. Członek władz wybieralnych Stowarzyszenia może w każdym czasie ustąpić ze stanowiska, składając w tym celu pisemne zawiadomienie Walnemu Zebraniu Członków. Ustępujący ze stanowiska ma obowiązek:

a) Zakończenia i rozliczenia wszystkich prac wynikających ze Statutu oraz regulaminów.
b) Uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2. Członek władz wybieralnych może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska mocą uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, podjętej na wniosek co najmniej 5 Członków Stowarzyszenia.

§26WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§271. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez:

a) umieszczenie informacji w miejscu dostępnym dla wszystkich członków lub,
b) poprzez wysłanie informacji listem poleconym na podany przez Członka adres korespondencyjny lub,
c) wysłanie informacji drogą elektroniczną na podany przez Członka adres mailowy lub numer telefonu.

§281. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne powinno się odbyć w terminie sześciu tygodni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia pisemnego żądania zawierającego cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§291. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków obecna będzie mniej niż połowa Członków Stowarzyszenia Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może ogłosić o zwołaniu posiedzenia w drugim terminie, podając jednocześnie godzinę rozpoczęcia obrad, która nie powinna następować wcześniej niż po upływie jednej godziny licząc od ogłoszenia Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał większością głosów obecnych członków.

§30Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§311. Walne Zebranie Członków obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego wybieranego przy każdorazowych obradach.
2. Walne Zebranie Członków wybiera Sekretarza.
3. Głosowania na Walnym Zebraniu są jawne.
4. Na żądanie 1/3 obecnych uprawnionych do głosowania zarządzane jest głosowanie tajne.
5. Z obrad Walnego Zebrania Członków Sekretarz sporządza protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
6. Protokół powinien zawierać datę, miejsce obrad, listę obecności uprawnionych do głosowania, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, powzięte uchwały oraz sposoby głosowań wraz z wynikiem.

§32Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu.
3. Wybór, odwoływanie i uchwalanie zmian składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu i podziale jego majątku.
10. Uchwalanie, uprzednio pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną przedstawionego przez Zarząd planu budżetu na dany rok oraz dokonywanie w nim zmian, także w trakcie realizacji uchwalonego planu budżetu.

§33ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia, wybieranym przez Walne Zebranie Członków spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§34Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pozostałe jego władze statutowe zostają wyłonione spośród założycieli Stowarzyszenia.

§35Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

§36Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa, Członka Zarządu i Skarbnika.

§37Do reprezentowania Stowarzyszenia i do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest połowa członków Zarządu działających łącznie w tym prezes lub skarbnik.

§381. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 1 rok i obraduje według ustalonego przez siebie Regulaminu.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§39Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
4. Przedstawianie sprawozdań ze swej pracy na Walnym Zebraniu Członków i wobec Komisji Rewizyjnej.
5. Zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków.
6. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
7. Sporządzanie planów pracy i budżetu oraz przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.
8. Gospodarowanie majątkiem stowarzyszenia.
9. Określanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz trybu ich opłacania w postaci regulaminu.
10. Określanie zasad przyjmowania członków zwyczajnych w postaci regulaminu.
11. Przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie i stwierdzanie wystąpienia Członków Stowarzyszenia.

§401. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
2. Odwołanie od uchwały zarządu do Walnego Zebrania Członków może nastąpić na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

§41KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na 5 lat.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.

§421. Komisja Rewizyjna składa się, co najmniej z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wyłaniając spośród siebie Przewodniczącego i przekazując to do wiadomości Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

§43Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy oraz prawidłowe sporządzanie protokołów z kontroli i ich archiwizacją.

§44Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§45Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§46Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia.
2. Prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.
4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie określonym w statucie.
6. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem przekazania uwag, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie14 dni od daty złożenia wniosku.
7. Przedstawienie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń dotyczących działalności statutowej i finansowej.
8. Uchwalenie własnego regulaminu działania.
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
10. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

MAJĄTEK I FUNDUSZE


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§471. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:

a) Składki członkowskie oraz wpisowe.
b) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu.
c) Dotacje otrzymywane według zasad określonych w odrębnych przepisach.
d) Dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Tryb opłacania składek członkowskich i wpisowego oraz ich wysokość, określa uchwalony przez Zarząd regulamin opłacania składek członkowskich i wpisowego.

§48Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

§491. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
2. Osobami uprawnionymi do podejmowania środków pieniężnych z rachunku bankowego są członkowie Zarządu.
3. Skarbnik jest odpowiedzialny za:

a) Archiwizowanie dokumentacji odzwierciedlającej wydatkowane środki.
b) Prowadzenie ewidencji wszelkich przychodów majątkowych na rzecz stowarzyszenia.
c) Terminowy pobór składek członkowskich od członków stowarzyszenia.

§50Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§51Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań podejmuje Zarząd.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§52


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
b) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
c) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
d) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
e) 63.12.Z Działalność portali internetowych
f) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
g) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§531. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

§541. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie:

a) Powołuje Komisję Likwidacyjną, złożoną z trzech członków.
b) Określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. Majątek Zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
6. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku.

§55W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§56Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.