A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jeśli chcesz wstąpić do Stowarzyszenia i tym samym wspierać SRP musisz spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim musisz zapoznać się ze Statutem oraz regulaminami ponieważ tam znajdziesz konkretne informacje o członkostwie. Ponadto oczekujemy od Ciebie zainteresowania tematyką rowerową oraz pokładów chęci do aktywnego włączenia się w nasze działania.
 
REGULAMIN
PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH
STOWARZYSZENIA ROWEROWE PODHALE
 

§ 1


Zgodnie z Rozdz. III Statutu Stowarzyszenia:

1)    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel polski lub zagraniczny, mieszkający zarówno w Polsce jak i za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych według prawa polskiego.
2)    Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, zostać członkiem Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3)    Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
4)    Członkiem Stowarzyszenia może zostać ten kto:

a)    Zobowiąże się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia.
b)    Zastosuje się do uchwalonego przez Zarząd regulaminu przyjmowania członków zwyczajnych.
c)    Złoży pisemną deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków.
d)    W okresie próbnym, trwającym 12 miesięcy, wykaże wysokie zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia i realizację celów statutowych.
e)    Uzyska, po okresie próbnym, akceptację Zarządu (uchwała o przyjęciu w poczet członków).
f)    Opłaci składki członkowskie oraz wpisowe zgodnie z zasadami dla nowo przyjętych członków, ustalonymi w regulaminie opłacania składek członkowskich.

§2


1)    Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa do Zarządu WNIOSEK, DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ i OŚWIADCZENIE. Deklaracja winna być podpisana przez czterech pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jako wprowadzających.
2)    Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa wraz z ww. dokumentami ŻYCIORYS. W przypadku wcześniejszej długiej współpracy ze Stowarzyszeniem w porozumieniu z Zarządem można odstąpić od składania życiorysu.

§ 3


1)    Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wniosek w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.
2)    Informacja o odrzuceniu wniosku lub o przyjęciu na okres próbny następuje za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podany we wniosku adres e-mail.

§4


1)    Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po okresie próbnym przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia przeważającą ilością głosów w formie uchwały.
2)    W razie negatywnego rozpatrzenia kandydatury przez Zarząd, zainteresowany może odwołać się od tej decyzji w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
3)    Odwołanie składa się do Walnego Zebrania Członków.

§ 5


1)    Zmiana treści niniejszego regulaminu może dokonać Zarząd lub Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
2)    Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Członków.

 

 

Komentarze  

0 #1 Leszek 2015-01-25 20:41
Zgłaszam zapotrzebowanie na wprowadzających.Z radością zostanę członkiem SRP
Cytować
0 #2 Maciej 2017-08-29 20:16
Zgłoszam chęć bycia członkiem grupy SRP
Zamością czekam na odpowiedz
Cytować